Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Vispārīgi noteikumi:

Šī privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisku personu, kas, izmantojot attālinātās iepirkšanās vietni, www.espressoblue.lv (turpmāk tekstā-Vietne), veic pasūtījumu un  kuras personas datus apstrādā SIA “Coffee Address” un tās sadarbības partneri, kuru pakalpojumi un/vai preces Vietnē tiek pasūtīti.

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju, kādā veidā tiek apstrādāti Vietnes lietotāja- datu subjekta personas dati, apstrādes nolūki un informācija par  datu subjekta tiesībām, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktās prasības.

Jūsu  personas datu apstrāde notiek tikai Eiropas savienībā/ Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.

SIA “Coffee Address” sīkdatņu politika pieejama šeit.

Personas datu apstrādes mērķis:

Pakalpojumu sniegšana un preču pārdošana. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai identificētu klientu, sagatavotu līgumu un noslēgtu to; izpildītu ar līgumu uzņemtās saistības; nodrošinātu preces ražotāja garantijas saistību un Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteikto patērētāja tiesību izpildi; nodrošinātu preču atsaukumus; klientu apkalpošanas uzlabošanai; norēķinu administrēšanai, kā arī klientu pretenziju izskatīšanai un apstrādei.

Komercdarbības plānošana un analītika. Šim nolūkam mēs ievācam personas datus, lai veiktu savas komercdarbības plānošanu un uzskaiti, analizētu savas darbības kvalitāti un rezultātus; gūtu plašāku izpratni par savu klientu vēlmēm un vajadzībām; veiktu tirgus un sabiedrības viedokļa pētījumus; veiktu klientu aptaujas un apmierinātības mērījumus.

Citi gadījumi: Mēs apstrādājam personas datus iepriekš nenorādītos, īpašos gadījumos, par datu apstrādes mērķi informējot klientu pirms šos datu iegūšanas, kā arī ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu datu subjekta vai trešās personas vitālas intereses.

Datu Pārzinis kontaktinformācija: Par Jūsu datu apstrādi ir atbildīgs:

 

SIA “COFFEE ADDRESS”

reģ.Nr.40003174017

juridiskā adrese: Mūkusalas 42, B ieeja, Rīga, LV-1004,

tālr. +371 29333376,

e-pasts: info@espressoblue.lv

 

Kādi personas dati tiek apstrādāti?

Izveidojot Vietnes lietotāja kontu (reģistrācija un administrācija), tiek apstrādāti šādi dati:

 • Identifikācijas dati- vārds, uzvārds, parole;
 • Kontaktinformācija- tālruņa numurs; e-pasts.

 

Sniedzot Vietnē pasūtītos pakalpojumus un/vai piegādājot produktus, tiek apstrādāti šādi dati:

 • identifikācijas dati- vārds, uzvārds;
 • pakalpojuma un/vai preces piegādes informācija- adrese;
 • kontaktinformācija- e-pasta adrese; tālruņa numurs;

 

Pārzinis neapstrādā īpašas kategorijas personas datus par Vietnes lietotājiem. Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Vietnē veikto pasūtījumu izpildi.

 

 

Kādi ir personas datu apstrādes tiesiskie pamati?

 

Datu Pārzinis veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz šādiem datu apstrādes pamatiem:

 

Pamats

Apstrādātie personas dati

Uz distances līguma pamata un tā izpildei, tajā skaitā maksājumu izpildes administrēšanai;

Vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta numurs, maksājuma summa, rēķina numurs.

Uz likuma pamata-

norēķinu informācijas uzkrāšana grāmatvedības normatīvo aktu izpildei;

Vārds, uzvārds, personas kods, bankas konta numurs, maksājuma summa, rēķina numurs.

Uz Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses pamata-

 datu subjektu iesniegumu un sniegto atbilžu uzkrāšana.

Vārds, uzvārds, personas kods, datu subjekta norādītā e-pasta un/vai pasta adrese, telefona numurs.

 

Personas datu glabāšanas termiņš:

 

Personas dati tiek glabāti kamēr:

 • tie ir nepieciešami nolūkam, kādam tie ir saņemti;
 • pastāv juridisks pienākums glabāt saņemtos personas datus;
 • datu subjekts un Pārzinis var realizēt savas leģitīmās intereses normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

 

Personas datu saņēmēju kategorijas:

 

Personas dati tiek nodoti un tos apstrādā Vietnē veikto pasūtījumu piegādes partneri. Informācija par piegādes partneriem atrodama šeit.

 

Atsevišķos gadījumos  personas dati var tikt nodoti arī citiem apstrādātājiem (piemēram, e-pastu serveris), tāpat  informācija par personas datiem  likumā noteiktos gadījumos var tikt nodota valsts iestādēm vai amatpersonām.

 

Personas datu glabāšana:

Pārzinis  glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 

 • ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Noteikumi personas datu apstrādātājiem un sadarbības partneriem:

Ikviens apstrādātājs un/vai sadarbības partneris, kas saskaņā ar sadarbības līgumu saņem  Vietnē norādītos personas datus, ievēro tādus pašus personas datu apstrādes noteikumus, kādi ir noteikti Pārzinim.

Datu subjekta tiesības:

Regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt Regulā un citos saistošajos normatīvajos aktos paredzētās Pārziņa vai apstrādātāja saistības.

Datu subjekts ir tiesīgs pieprasīt piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu, ja tie ir neprecīzi,  vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu,  kā arī tiesības uz datu  pārnesamību saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteikto. Saņemot iebildumus par personas datu apstrādi, mēs  Jūsu datus vairs neapstrādāsim, izņemot, ja norādīsim uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības. Vēršam uzmanību, ka minētās personas datu apstrādes ierobežojošās darbības var ietekmēt pakalpojuma izpildi.

 Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai Jūsu dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti piekļūt Jūsu datiem un saņemt par tiem sekojošu informāciju: datu apstrādes nolūki; personas datu kategorijas; personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību, kas adresēts: ___vai elektroniski  parakstīts iesniegums, kas nosūtīts uz e-pasta adresi: info@espressoblue.lv. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jūs interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas būs.

 

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj Regulas vai citu normatīvo aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Datu valsts inspekcijai Rīgā, Elijas ielā 17, LV-1050

 

Redakcija: Šī privātuma politika ir atjaunināta 2021.gada 29. jūnijā.