Vispārējie lietošanas noteikumi

 

 

 

ESPRESSO BLUE LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

 

 

Ikviena persona (tālāk tekstā – KLIENTS), veicot ESPRESSO BLUE veikalā pieejamo preču un/vai pakalpojumu pasūtījumu, apliecina, ka ir iepazinusies un apņemas ievērot šos iepirkšanās vietnes lietošanas noteikumus (turpmāk – Noteikumi).

 

Preču piegādi ESPRESSO BLUE nodrošina SIA „COFFEE ADDRESS”, vienotais reģistrācijas nr. 40003174017, Mūkusalas 42, Rīga, LV-1004, tālr. +37129333376, e-pasts: info@espressoblue.lv (tālāk tekstā – COFFEE ADDRESS).

 

 1. Definīcijas. Noteikumos lietotajām definīcijām tiks piešķirta šāda nozīme: 
  1. ESPRESSO BLUE - attālinātās iepirkšanās sistēmas vietne – https://espressoblue.lv/, kurā iespējams iegādāties COFFEE ADDRESS un tās sadarbības partneru preces.  ESPRESSO BLUE pieejamo preču un/vai pakalpojumu pasūtījumu pieņemšanu, apstrādi un izpildi nodrošina COFFEE ADDRESS un tā sadarbības partneri.
  2. KLIENTS – jebkura persona, kas izdara pasūtījumu šajā attālinātās iepirkšanās vietnē; Klienti – fiziskās personas ir uzskatāmi par patērētājiem Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē un attiecībā uz tiem ievērojam šajā likumā paredzētos aizsardzības noteikumus;
  3. Puses – COFFEE ADDRESS un KLIENTS.
  4. Noteikumi – šie ESPRESSO BLUE lietošanas noteikumi, kuros noteikti pušu vispārīgie pienākumi un atbildība, pasūtījumu izdarīšanas kārtība, strīdu risināšanas kārtība, un tamlīdzīgi ar Līguma izpildi saistīti vispārīgi noteikumi, ar kuriem KLIENTS iepazīstas pie Līguma noslēgšanas. Noteikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 
  5. Pasūtījums – KLIENTA aizpildītais pieteikums preču un/vai pakalpojumu iegādei.
  6. Līgums – starp COFFEE ADDRESS un KLIENTU noslēgta vienošanās, kas sastāv no Noteikumiem un abpusēji akceptēta Pasūtījuma.  
  7. Produkti – Līgumā norādītās KLIENTA Pasūtījumā iekļautās preces un/vai pakalpojumi.
  8. Piegādes adrese – Līgumā noteiktā KLIENTA adrese, uz kuru jāveic Pasūtījuma piegāde, un kuru KLIENTS norādījis, veicot Pasūtījumu.

 

 1. Pasūtījuma veikšana un piegāde

 Jūs varat izvēlēties un pasūtīt jebkuru ESPRESSO BLUE pieejamo Produktu.  

  1. Pasūtījuma izdarīšanai KLIENTAM obligāti jānorāda mājas lapā aizpildāmajā Pasūtījuma formā veidlapā pieprasītā informācija, kas mums nepieciešama, lai nodrošinātu Pasūtījuma izpildi un piegādi, t.sk., bet ne tikai,  Piegādes adresi un kontaktinformāciju.
  2.  ESPRESSO BLUE lietošanas ērtībai COFFEE ADRESS nodrošina KLIENTAM iespēju veikt sava profila reģistrāciju, pēc reģistrācijas apstiprināšanas piešķirot KLIENTAM unikālus identifikācijas datus. Ja KLIENTS ir ESPRESSO BLUE reģistrētais lietotājs, tas ir atbildīgs par tam piešķirto unikālo identifikācijas datu (lietotāja vārds un parole) drošību. Ja persona pieslēdzas ESPRESSO BLUE un veic Pasūtījumus, reģistrējoties ar KLIENTA unikālajiem datiem, COFFEE ADDRESS šo personu uzskata par KLIENTU, un KLIENTS ir atbildīgs par visiem viņa vārdā veiktajiem Pasūtījumiem.   Pasūtījuma izdarīšanai nav obligāti kļūt par reģistrēto lietotāju.
  3.  Apstiprinot Pasūtījumu ESPRESSO BLUE, KLIENTS apliecina, ka ir iepazinies ar izvēlētās preces un/vai pakalpojuma aprakstu un tas atbilst KLIENTA izvirzītajām prasībām un vajadzībām.
  4. Veicot Pasūtījumu, KLIENTS patstāvīgi saglabā ar KLIENTA Pasūtījumu saistīto dokumentāciju. ESPRESSO BLUE vidē informācija par veiktajiem Pasūtījumiem var netikt glabāta pastāvīgi.
  5. Apstiprinot Pasūtījumu ESPRESSO BLUE, KLIENTS piekrīt izvēlēto Produktu cenai un samaksas kārtībai. Produkti KLIENTAM tiek pārdoti par cenu, kāda ir spēkā Pasūtījuma izdarīšanās brīdī. Produktu cena un par Produktiem kopējā maksājamā summa tiek norādīta, kad KLIENTS ir izveidojis pirkuma grozu. Ja KLIENTS nepiekrīt norādītajai cenai, nav iespējams veikt Pasūtījumu.
  6.  Produktu cenas ESPRESSO BLUE ir norādītas ar nodokļiem, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli. Maksa par Produktu piegādi (ja tāda paredzēta) tiek noteikta atsevišķi atbilstoši ESPRESSO BLUE partneru cenrādim.
  7. COFFEE ADDRESS ir tiesības neapstiprināt KLIENTA Pasūtījumu, ja:
   1. KLIENTS nav izpildījis visus Produktu pasūtīšanas nosacījumus;
   2. COFFEE ADDRESS rīcībā nav Produktu, kurus KLIENTS vēlas iegādāties.
  8. Pasūtījuma samaksu KLIENTS veic pirms Līguma noslēgšanas saskaņā ar ESPRESSO BLUE noteikto samaksas veidu nosacījumiem. Pasūtījums netiks izpildīts pirms KLIENTS nebūs veicis apmaksu.
  9. Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad izpildīti visi Līguma noslēgšanas nosacījumi:
   1. KLIENTS izdara Pasūtījumu ESPRESSO BLUE, un norāda Piegādes adresi vai Produktu saņemšanas veidu;
   2. KLIENTS apliecina, ka ir izlasījis Līgumu un tam piekrīt, izvēlas apmaksas veidu un apmaksā Pasūtījumu. Ja KLIENTS daļēji vai pilnībā nepiekrīt Līgumam, tad Līgums netiek noslēgts.
   3. COFFEE ADDRESS apstiprina KLIENTA Pasūtījumu, un elektroniski nosūtot uz KLIENTA pieteikumā norādīto e-pasta apstiprinājumu informāciju un nodokļu rēķinu.
  10. Produktus KLIENTAM piegādās tā izvēlētais piegādātājs saskaņā ar tā noteiktiem piegādes noteikumiem.

 

 1. Preču kvalitāte un garantijas saistības

 

  1. ESPRESSO BLUE redzamo Produktu vizuālais izskats KLIENTA izmantoto elektronisko ierīču vai citu tehnisku iemeslu dēļ var atšķirties no Produktu reālās krāsas, formas un izmēra.
  2. Pasūtījuma ietvaros iegādātās preces garantijas termiņu nosaka ražotājs. Garantijas termiņš neietekmē normatīvajos aktos noteiktās KLIENTA tiesības.
  3. Garantija netiek piemērota un/vai KLIENTA prasījums netiek apmierināts, ja:
   1. KLIENTS neievēro preces ekspluatācijas noteikumus un ražotāja instrukcijā minētos noteikumus;
   2. veikta preces nesankcionēta modifikācija vai tiek konstatēta nesankcionēta iejaukšanās preces programmnodrošinājumā;
   3. defekts ir radies preces dabiskās nolietošanās rezultātā vai precei ir ierobežots lietošanas resurss, izrietot no preces vai tās daļas lietošanas mērķiem;
   4. KLIENTS nevar uzrādīt preces iegādes apliecinošus dokumentus un garantijas talonu vai pirkuma karti.

 

 1. Atteikuma tiesības

 

  1. KLIENTAM – patērētājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Produktu piegādes brīža izmantot atteikuma tiesības, aizpildot Atteikuma veidlapu (pieprasījumu atteikuma veidlapai pieteikt, rakstot uz e-pastu info@espressoblue.lv) vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniedzot to COFFEE ADDRESS kā rakstisku apstiprinājumu par atteikšanos no Pasūtījuma. Termiņš ir ievērots, ja KLIENTS – patērētājs lēmumu par atteikumu paziņo pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. KLIENTS nevar izmantot šīs tiesības, ja KLIENTS nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.
  2. Gadījumā, ja KLIENTS – patērētājs izmanto atteikuma tiesības, KLIENTAM – patērētājam ir pienākums atdot saņemtos Produktus pilnā komplektācijā, bez bojājumiem, uzrādot preces iegādi apstiprinošus dokumentus, attiecīgajam komersantam atbilstoši šiem Noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad KLIENTS – patērētājs attiecīgajam komersantam ir paziņojis savu lēmumu atteikties no Pasūtījuma. Atteikuma termiņš tiks uzskatīts par ievērotu tikai tad, ja preces tiek atdotas atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka KLIENTS – patērētājs atteikuma tiesības nav izmantojis.
  3. KLIENTS – patērētājs sedz ar Produktu atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.
  4. Gadījumos, kad tiek izmantotas atteikuma tiesības, KLIENTS – patērētājs atbild par Pasūtījuma ietvaros saņemto preču kvalitāti un drošumu līdz brīdim, kad tās ir nodotas atpakaļ COFFEE ADDRESS.
  5. KLIENTAM ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Produktu piegādes brīža, vienojoties ar COFFEE ADDRESS, samainīt Produktus pret citām precēm, ja tādas ESPRESSO BLUE ir pieejamas un ja:
   1. Produkti nav lietoti, to iepakojums ir saglabāts un nav bojāts;
   2. KLIENTAM ir Produktu pavaddokumenti un preces ir pilnā komplektācijā.
  6. Pēc atteikuma paziņojuma un apliecinājuma, ka preces ir nogādātas atpakaļ par Produktiem samaksātā naudas summa, izņemot KLIENTA – patērētāja izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ komersantam, KLIENTAM – patērētājam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Naudas summa Klientam–patērētājam tiek atmaksāta atbilstoši KLIENTA – patērētāja sākotnēji izmantotajam maksāšanas veidam, ja vien nav vienošanās par citu veidu. Netiek uzskatīts, ka komersants ir pārkāpis naudas atmaksas nosacījumus, ja naudas atmaksāšanu nav iespējams veikt KLIENTA vainas dēļ (neprecīzi norādīti dati, konta apkalpošanas ierobežojumi u.tml.).
  7. Atteikuma tiesības nepiemēro normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, tai skaitā:
   1. Produkti ātri bojājas vai tiem drīz beidzas derīguma termiņš;
   2. KLIENTS – patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
   3. Produkti tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukušies ar citām lietām.

 

 1. Nobeiguma noteikumi
  1. Zaudējumu nodarīšanas gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tikai tiešos zaudējumus un neatlīdzina netiešos zaudējumus, tai skaitā atrauto peļņu.
  2. COFFEE ADDRESS nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies gadījumos, kad KLIENTS nav izlasījis Noteikumus un/vai Līgumu pretēji COFFEE ADDRESS ieteikumam un KLIENTA pienākumam ar tiem iepazīties, lai arī šāda iespēja tikusi nodrošināta.
  3. KLIENTAM aizliegts izmantot tehniskos līdzekļus, kas var apdraudēt ESPRESSO BLUE normālu funkcionēšanu un datu drošību, vai tiek ierobežota citu lietotāju piekļuve ESPRESSO BLUE vietnei. 
  4. COFFEE ADDRESS ir tiesības:
   1. ierobežot vai liegt KLIENTAM pieeju ESPRESSO BLUE bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī atcelt KLIENTA reģistrāciju, ja KLIENTS mēģinājis kaitēt stabilai ESPRESSO BLUE darbībai un/vai nav pildījis savus pienākumus;
   2. uz laiku pārtraukt vai izbeigt ESPRESSO BLUE darbību, veikt izmaiņas ESPRESSO BLUE vai atsevišķās tā daļās, mainīt tā saturu daļēji vai pilnībā, ierobežot pirkumus ESPRESSO BLUE, mainīt ESPRESSO BLUE tīmekļa vietnes adresi, iepriekš nebrīdinot KLIENTU;
   3. jebkurā laikā nodot Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez KLIENTA piekrišanas vai paziņošanas KLIENTAM.
  5. Ja ESPRESSO BLUE veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, COFFEE ADDRESS neuzņemas atbildību par šajās tīmekļa vietnēs ievietoto informāciju vai tajās veiktajām aktivitātēm, neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šīs juridiskās vai fiziskās personas.
  6. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par saistību neizpildi uz šo apstākļu darbības laiku. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti importa vai eksporta ierobežojumi, tirdzniecības ierobežojumi, kara mobilizācija, ugunsgrēks, eksplozija, streiks un citi vispāratzītie nepārvaramas varas apstākļi. Pusei, kura nepārvaramas varas apstākļu dēļ nav spējīga izpildīt savas saistības, ir pienākums par nepārvaramas varas apstākļiem, kā arī to paredzamo ilgumu nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā informēt otru Pusi.
  7. COFFEE ADDRESS ir tiesības grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā, kad tie ir publicēti ESPRESSO BLUE vietnē. Ja pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas KLIENTS lieto ESPRESSO BLUE, tiek uzskatīts, ka ir saņemta KLIENTA piekrišana visiem Noteikumu grozījumiem.
  8. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesās.
  9. Paziņojumi, kas nosūtīti elektroniski uz Pušu e-pastu, uzskatāmi par saņemtiem nākamajā dienā pēc nosūtīšanas. Paziņojumi, kas piegādāti pa pastu papīra formātā, uzskatāmi par saņemtiem 7.dienā pēc sūtījuma nodošanas pastā.
  10. Ar COFFEE ADDRESS personas datu apstrādes noteikumiem un kārtību aicinām iepazīties šeit
  11. Ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, kā arī pretenzijas par Līguma ietvaros iegādāto Produktu atbilstību līguma noteikumiem KLIENTAM ir tiesības pieteikt COFFEE ADDRESS. Ja citos ar Līguma izpildi saistītajos dokumentos ir noteikta atšķirīga KLIENTA jautājumu pieteikšanas kārtība, KLIENTS ņem vērā šajos citos dokumentos noteikto kārtību.
  12. KLIENTA – patērētāja rakstveida prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu tiek izskatīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Pārējos gadījumos KLIENTA rakstveida un mutvārdu prasījumi tiek izskatīti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, ja attiecīgā jautājumā nav nepieciešama papildu apstākļu noskaidrošana.
  13. Ja KLIENTS iesniedz prasījumu saistībā ar Līguma ietvaros iegādātas preces iespējamu defektu, prece var tikt nosūtīta pārbaudei ražotāju sertificētā servisa centrā, lai konstatētu defekta veidu: ražotāja defekts vai defekts, kas radies pēc preces nodošanas KLIENTAM.
  14. Ar Līgumu saistītajiem jautājumiem piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā KLIENTAM – patērētājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās patērētāju tiesības prasījumu pieteikšanai. Visas domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, risina sarunu ceļā. Ja vienošanos nav iespējams panākt –, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepieciešamības gadījumā izmantojot patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju – Patērētāju strīdu risināšanas komisiju. www.ptac.gov.lv.